Podpisanie aneksów do umów na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy iż podpisywanie umów zaplanowano na termin 26.01.2018 r.

Jednocześnie informujemy, iż zostały wysłane do Państwa e-maile w których zawarto informacje na temat dokumentów jakie należy dostarczyć w celu zawarcia aneksów.

Ponadto pragnę zwrócić uwagę, iż wszystkie dokumenty przedstawiane na etapie podpisania aneksu do umowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego zostaną  podpisane w biurze projektu w Bytowie z datą podpisania aneksu, w związku z czym prosi się o niewpisywanie dat i miejsc do dokumentów.

Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę aby mieć przy sobie elektroniczna wersje wszystkich uzupełnionych dokumentów.

W przypadku błędów w dokumentach skróci to czas na ich poprawę.

Poniżej wzory oświadczeń, które należy dostarczyć w celu zawarcia aneksów:

2. Oświadczenie o nie pozostawaniu_pozostawaniu w zwązku (dotyczy wszystich)

Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych

Oświadczenie o nr rachunku bankowego

Oświadczenie o wniesieniu zabezpieczenia w postaci aktu notarialnego

Oświadczenie o zgodzie na zaciągnięcie przez małżonka zobowiazań

 

Jeśli jako formę zabezpieczenia wybiorą Państwo weksel, poniżej przedstawiamy wymagania względem poręczycieli. W takim przypadku należy  również przedstawić niektóre z poniższych oświadczeń/zaświadczeń, w zależności od poręczyciela:

 

2. Oświadczenie o nie pozost._pozost.w zwązku (dot.wszystkich) 

3. Zaświadczenie o zatrudnieniu, zarobkach – poręczyciel

4. Oświadczenie dla przedsiębiorcy prowadz.DG – poręczyciel

5. Oświadczenie o wysokości dochodów renty _ emerytury – poręczyciel

Wymagania względem poręczyciela – WPP

Ostateczna lista rankingowa przedłużone wsparcie pomostowe finansowe

Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło poinformować, iż zakończyliśmy procedurę odwoławczą w ramach Komisji Oceny Wniosków. Poniżej przedstawiamy ostateczną listę rankingową wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego finansowego w ramach I edycji.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem projektu tel. 512 020 355
lub adres e-mail: dotacjepomorskie@zgd.com.pl

Ostateczna lista rankingowa-PRZEDŁUŻONE POMOSTOWE

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA – PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE FINANSOWE – Edycja I

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy WSTĘPNĄ LISTĘ RANKINGOWĄ Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO FINANSOWEGO – Edycja I

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA – PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE FINANSOWE – Edycja I

Osoby, które znajdują się na miejscach 1-44 zostaną zaproszone do podpisania aneksu do umowy o udzielenie wsparcia pomostowego.

Osoby, które znajdują się na miejscach 1-11 listy rezerwowej, po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań i opublikowaniu ostatecznej listy rankingowej również zostaną zaproszone do podpisania aneksu do umowy o udzielenie wsparcia pomostowego.

Osoby, które znalazły się na LIŚCIE WNIOSKÓW SKIEROWANYCH NA LISTĘ REZERWOWĄ, KTÓRYM Z UWAGI NA BRAK ŚRODKÓW NIE PRZYZNANO DOFINANSOWANIA mogą złożyć odwołanie zgodnie z informacjami opisanymi w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – edycja I.

Ostatecznie Beneficjent planuje podpisanie 55 aneksów do umów w ramach dostępnych środków.

27-29.12.2017 r. biuro nieczynne

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniach 27-29.12.2017 r. biuro projektu będzie nieczynne.

Przedłużone wsparcie pomostowe – ocena formalna I edycja

Szanowni Państwo,

poniżej przestawiamy listę rankingową oceny formalnej wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego

LISTA RANKINGOWA PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE – OCENA FORMALNA edycja I

EDYCJA II – Ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej – po odwołaniach

Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło poinformować, iż zakończyliśmy procedurę odwoławczą w ramach Komisji Oceny Wniosków. Poniżej przedstawiamy ostateczną listę rankingową w ramach edycji II.

Osoby, które znalazły się na „Liście rezerwowej osób, których wnioski zostały ocenione pozytywnie, ale nie uzyskały
dofinansowania ze względu na wyczerpanie puli środków finansowych” mogą uzyskać dofinansowanie jedynie w przypadku rezygnacji osoby, której wniosek został rekomendowany do dofinansowania. O ewentualnych rezygnacjach będziemy informować na bieżąco.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem projektu tel. 512 020 355 lub adres e-mail: dotacjepomorskie@zgd.com.pl

Edycja I – WAŻNE! Aktualizacja informacji o naborze wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego finansowego z załącznikami

Szanowni Państwo,

w załączeniu przestawiamy aktualizację dokumentów składanych na etapie ubiegania się o wsparcie pomostowe przedłużone w ramach edycji I.

Dodatkowymi dokumentami jakie powinien przedłożyć Uczestnik na etapie ubiegania się o wsparcie pomostowe przedłużone są:

„g) Umowa o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (w dwóch kopiach),
h) Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych”.

 

Szczegóły dotyczące dokumentów i ich sposobów złożenia znajdują się w załączniku tj. „Pismo informujące o naborze PRZEDŁUŻONA POMOSTÓWKA – 15.11.2017”.

 

UWAGA! Z uwagi, iż nie zakończył się rok kalendarzowy, Uczestnicy nie maja obowiązku przedkładania zeznania rocznego PIT/CIT.- (dotyczy pkt.c)

EDYCJA II – Aktualizacja Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Szanowi Państwo,

uprzejmie informujemy, iż z aktualizacji uległ Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – Edycja II

Poniżej przedstawiamy zakres zmian:

  • 11 ust. 17

Było:

„Po przeprowadzeniu oceny wszystkich złożonych wniosków KOW sporządza wstępną listę rankingową wniosków o wsparcie w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej i wsparcie pomostowe [według kolejności malejącej liczby punktów, w podziale na: wnioski wstępnie zaakceptowane do realizacji, (wnioski 1 – 7, wnioski rezerwowe oraz wnioski negatywnie ocenione (odrzucone)]. Pozostała część alokacji zaplanowana na 2 wnioski o wsparcie finansowe(20% rezerwa finansowa) pozostanie na ewentualne pozytywnie rozpatrzone odwołania lub protesty. W przypadku braku pozytywnie rozpatrzonych odwołań, kwota alokacji zaplanowana na 2 wnioski o wsparcie finansowe zostanie przyznana 2 kolejnym Uczestnikom projektu z listy rezerwowej (w zależności od wartości wnioskowanego przez nich wsparcia – do wyczerpania środków dotacji), kwalifikującym się do udzielenia wsparcia. Listy zostaną podpisane przez Przewodniczącego/Zastępcę Przewodniczącego
i zatwierdzone przez Beneficjenta projektu.”

 Jest:

„Po przeprowadzeniu oceny wszystkich złożonych wniosków KOW sporządza wstępną listę rankingową wniosków o wsparcie w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej i wsparcie pomostowe [według kolejności malejącej liczby punktów, w podziale na: wnioski wstępnie zaakceptowane do realizacji, (wnioski zaakceptowane do realizacji, wnioski rezerwowe oraz wnioski negatywnie ocenione (odrzucone)]. Pozostała część alokacji zaplanowana wnioski o wsparcie finansowe(20% rezerwa finansowa) pozostanie na ewentualne pozytywnie rozpatrzone odwołania lub protesty. W przypadku braku pozytywnie rozpatrzonych odwołań, kwota alokacji zaplanowana w ramach rezerwy finansowej zostanie przyznana kolejnym Uczestnikom projektu z listy rezerwowej (w zależności od wartości wnioskowanego przez nich wsparcia – do wyczerpania środków dotacji), kwalifikującym się do udzielenia wsparcia. Listy zostaną podpisane przez Przewodniczącego/Zastępcę Przewodniczącego i zatwierdzone przez Beneficjenta projektu.”

  • 12 pkt. 6

Było

„Po przeprowadzeniu dodatkowej oceny i rozpatrzeniu wszystkich złożonych wniosków o ponowną ocenę Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcia działalności gospodarczej /Wnioskiem o udzielenie wsparcia pomostowego przez KOW, w zależności od ilości uzyskanej liczby punktów, KOW niezwłocznie rekomenduje wnioski do realizacji, bądź odrzuca je jako niekwalifikujące się do otrzymania wsparcia, poprzez publikację ostatecznej listy rankingowej wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej (według ilości otrzymanych punktów w podziale na: wnioski zaakceptowane do realizacji (wnioski 1 – 9), wnioski rezerwowe oraz wnioski negatywnie ocenione (odrzucone).”

Jest

„Po przeprowadzeniu dodatkowej oceny i rozpatrzeniu wszystkich złożonych wniosków o ponowną ocenę Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcia działalności gospodarczej /Wnioskiem o udzielenie wsparcia pomostowego przez KOW, w zależności od ilości uzyskanej liczby punktów, KOW niezwłocznie rekomenduje wnioski do realizacji, bądź odrzuca je jako niekwalifikujące się do otrzymania wsparcia, poprzez publikację ostatecznej listy rankingowej wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej (według ilości otrzymanych punktów w podziale na: wnioski zaakceptowane  do realizacji (wnioski w ramach dostępnych środków), wnioski rezerwowe oraz wnioski negatywnie ocenione (odrzucone).”

Edycja II – Wstępna lista rankingowa wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej – ocena merytoryczna

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy WSTĘPNĄ LISTĘ RANKINGOWĄ Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW
O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – Edycja II

Osoby, które znajduję na miejscach 1-8 zostaną zaproszone do podpisania umów.

Osoby, które znalazły się na LIŚCIE WNIOSKÓW SKIEROWANYCH NA LISTĘ REZERWOWĄ  mogą złożyć odwołanie zgodnie z informacjami opisanymi w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – edycja II.

Ostatecznie Beneficjent planuje podpisanie 10 umów w ramach dostępnych środków.

 

Edycja II – Lista rankingowa wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej – ocena formalna

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy listę rankingową oceny formalnej wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej.

LISTA RANKINGOWA OCENA FORMALNA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ edycja II