Aktualizacja dokumentów „Regulamin przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności” oraz „Aneksu do umowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego”

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy nastąpiła aktualizacja dwóch dokumentów:

 1. REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Zmiany dotyczą § 3 ust. 2

Było:

„g. wniesienie przez Uczestnika Projektu zabezpieczenia w postaci: weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową stanowiącą wraz z wekslem, ewentualnie oświadczenia w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt. 4 kodeksu postępowania cywilnego,  z zastrzeżeniem, iż:

a)w przypadku przedstawienia weksla in blanco, weksel ten będzie musiał zawierać dwa poręczenia, przy czym jedno pochodzące od małżonka, jeżeli Uczestnik Projektu pozostaje w związku małżeńskim,

b)w przypadku przedstawienia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji  na podstawie 777 § 1 pkt. 4 kodeksu postępowania cywilnego, dokument ten powinien również zawierać tożsame oświadczenie małżonka, jeżeli Uczestnik Projektu pozostaje w związku małżeńskim,

c)akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez dłużnika,

d)Zabezpieczenia powyższe będą opiewały na kwotę przyznanych Uczestnikowi Projektu środków finansowych”

Jest:

„g. wniesienie przez Uczestnika Projektu zabezpieczenia w postaci: weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową stanowiącą wraz z wekslem, ewentualnie oświadczenia w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt.5 kodeksu postępowania cywilnego,  z zastrzeżeniem, iż:

a) w przypadku przedstawienia weksla in blanco, weksel ten będzie musiał zawierać dwa poręczenia, przy czym jedno pochodzące od małżonka, jeżeli Uczestnik Projektu pozostaje w związku małżeńskim,

b) w przypadku przedstawienia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji  na podstawie 777 § 1 pkt. 5 kodeksu postępowania cywilnego, dokument ten powinien również zawierać tożsame oświadczenie małżonka, jeżeli Uczestnik Projektu pozostaje w związku małżeńskim,

c) akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez dłużnika,

d)Zabezpieczenia powyższe będą opiewały na kwotę przyznanych Uczestnikowi Projektu środków finansowych z kosztami czynności zmierzających do odzyskania nieprawidłowo wykorzystanych środków”


 

 1. ANEKSU DO UMOWY O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Zmiany dotyczą § 3

Było:

„2. Beneficjent wypłaca przedsiębiorcy kwotę przedłużonego wsparcia pomostowego, o której mowa w ust. 1 pod warunkiem wniesienia przez Uczestnika Projektu zabezpieczenia w postaci: weksla in blanco wraz z dwoma poręczeniami oraz deklaracją wekslową stanowiącą wraz
z wekslem załącznik nr 4 do niniejszej Umowy, ewentualnie oświadczenia w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt. 4 kodeksu postępowania cywilnego, z zastrzeżeniem iż:

a. w przypadku przedstawienia weksla in blanco, weksel ten będzie musiał zawierać dwa poręczenia, przy czym jedno pochodzące od małżonka, jeżeli Uczestnik Projektu pozostaje  w dniu podpisania niniejszej Umowy w związku małżeńskim,

b. w przypadku przedstawienia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie 777 § 1 pkt. 4 kodeksu postępowania cywilnego, dokument ten powinien również zawierać tożsame oświadczenie małżonka, jeżeli Uczestnik Projektu pozostaje w dniu zawarcia niniejszej Umowy w związku małżeńskim.

c.w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wezwanie Beneficjenta pomocy  do wniesienia dodatkowego zabezpieczenia bądź przyjęcia innej formy zabezpieczenia.”

Jest:

„2. Beneficjent wypłaca przedsiębiorcy kwotę przedłużonego wsparcia pomostowego, o której mowa w ust. 1 pod warunkiem wniesienia przez Uczestnika Projektu zabezpieczenia w postaci: weksla in blanco wraz z dwoma poręczeniami oraz deklaracją wekslową stanowiącą wraz
z wekslem załącznik nr 4 do niniejszej Umowy, ewentualnie oświadczenia w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt. 5 kodeksu postępowania cywilnego, z zastrzeżeniem iż:

a. w przypadku przedstawienia weksla in blanco, weksel ten będzie musiał zawierać dwa poręczenia, przy czym jedno pochodzące od małżonka, jeżeli Uczestnik Projektu pozostaje  w dniu podpisania niniejszej Umowy w związku małżeńskim,

b. w przypadku przedstawienia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie 777 § 1 pkt. 5 kodeksu postępowania cywilnego, dokument ten powinien również zawierać tożsame oświadczenie małżonka, jeżeli Uczestnik Projektu pozostaje w dniu zawarcia niniejszej Umowy w związku małżeńskim.

c.w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wezwanie Beneficjenta pomocy  do wniesienia dodatkowego zabezpieczenia bądź przyjęcia innej formy zabezpieczenia.”

 

Prosimy o stosowanie aktualnych dokumentów

Aktualizacja dokumentów – regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Karty oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy nastąpiła aktualizacja dwóch dokumentów:

 • Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – z treści § 5 ust. 11 usunięto zapis „(na terenie województwa pomorskiego)”
 • Karty oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego  przedsiębiorczości – dodano zapisy:
  • wniosek z załącznikami wpłynął w terminie i miejscu naboru
  • określona we wniosku działalność gospodarcza jest zgodna z przedstawioną w formularzu rekrutacyjnym
  • okres realizacji zakupów nie przekracza okresu 3 miesięcy od dnia przekazania wsparcia finansowego Uczestnikowi projektu
  • działalność gospodarcza prowadzona przez Uczestnika może zostać dofinansowana (nie jest wykluczona z możliwości uzyskania pomocy de minimis)

Poniżej znajdziecie Państwo aktualnie obowiązujące dokumenty

Biznesplan – wzór z rozsuwającymi się wierszami

Szanowni Państwo,

z uwagi na sygnały otrzymywane od Państwa na temat problemów z rozszerzaniem się wierszy w biznesplanie (tzn. miejsc w których należy umieszczać opisy)  w załączeniu przekazuje wersję biznesplanu z rozsuwającymi się wierszami. (plik: wzór biznesplanu – Word 2007 z tabelkami).

 

W sytuacji pojawiania się problemów technicznych z dokumentacją projektową uprzejmie prosimy o kontakt z biurem projektu.

 

 

 

UWAGA!!! Spotkanie informacyjne 07.06.2017 w sprawie składania wniosków o udzielenie dotacji

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż dnia 7 czerwca 2017 o godzinie 12:00 w sali audytoryjnej Liceum Ogólnokształcącego w Bytowie przy ulicy Gdańskiej 57 odbędzie się spotkanie informacyjne dla Uczestników projektu „IDEALNY SZEF – TO JA!”.

 

Spotkanie dotyczyć będzie m.in.

 1. Dokumentów wymaganych na etapie składania wniosków o udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej
 2. Dokumentów wymaganych na etapie składania wniosku o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego
 3. Dokumentów wymaganych przy podpisywaniu umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

 

Uprzejmie prosimy o przybycie na spotkanie.

Informacja o naborze wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji wraz z biznesplanem oraz wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego finansowego

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż nabór wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji wraz z biznesplanem oraz wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego finansowego zaplanowano na okres od 12 czerwca 2017 od godziny 8:30 do 20 czerwca 2017 do godziny 15:30

Szczegóły znajdziecie Państwo w załączniku.

WAŻNE! Dnia 16.06.2017 biuro projektu będzie nieczynne.

 

Jednocześnie informujemy, że dla Uczestników projektu odbędzie się spotkanie w sprawie składania wniosków o udzielenie dotacji. Spotkanie odbędzie się z pracownikami biura projektu. Spotkanie wstępnie zaplanowano na 23 tydzień 2017 w Bytowie. Dokładny termin, godziny i miejsce spotkania zostaną przekazane Państwu do wiadomości w późniejszym terminie.

 

WAŻNE !! Aktualizacja zapisów w dokumentach projektowych

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o zmianach w dokumentach projektowych. Zaktualizowane dokumentydostępne są w zakładce dokumenty do pobrania. Poniżej przedstawiamy zakres zmian.

 1. Dokument: REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU „IDEALNY SZEF – TO JA!”
 • §1 ust. 9
  • Było:” Biuro projektu – Zachodniopomorska Grupa Doradcza z o. o., ul. Przemysłowa 35, 76-200 Słupsk”
  • Jest: „Biuro projektu – Zachodniopomorska Grupa Doradcza z o. o., ul. 11 Listopada 1, 77-100 Bytów
 • § 3 pkt. 4
  • Było: „Działalność gospodarcza rozpoczynana przez uczestników projektu musi zostać zarejestrowana na obszarze województwa pomorskiego (na terenie gminy objętych wsparciem w projekcie zgodnie z wykazem znajdującym się na końcu regulaminu) i może być prowadzona w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.”
  • Jest: „Działalność gospodarcza rozpoczynana przez uczestników projektu musi zostać zarejestrowana na obszarze województwa pomorskiego i może być prowadzona w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.”
 1. Dokument: REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
 • § 1 ust. 7
  • Było: „Biuro projektu – Zachodniopomorska Grupa Doradcza  z o. o., ul. Przemysłowa 35, 76-200 Słupsk”
  • Jest: „Biuro projektu – Zachodniopomorska Grupa Doradcza z o. o., ul. 11 Listopada 1, 77-100 Bytów
 • § 3 ust. 2 lit. d
  • Było: „Działalność gospodarcza rozpoczynana przez uczestników projektu musi zostać zarejestrowana na obszarze województwa pomorskiego (na terenie gminy objętych wsparciem w projekcie).”
  • Jest: „Działalność gospodarcza rozpoczynana przez uczestników projektu musi zostać zarejestrowana na obszarze województwa pomorskiego.”
 1. Dokument : UMOWA NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  • §9
   • Było: ”Biuro projektu – Zachodniopomorska Grupa Doradcza z o. o., ul. Przemysłowa 35, 76-200 Słupsk”
   • Jest: „Biuro projektu „IDEALNY SZEF – TO JA!”, Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., 11 Listopada 1, 77-100 Bytów
 1. Dokument: UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO
  • § 10
   • Było: ” Biuro projektu – Zachodniopomorska Grupa Doradcza  z o. o., ul. Przemysłowa 35, 76-200 Słupsk”
   • Jest: „Biuro projektu „IDEALNY SZEF – TO JA!”, Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., 11 Listopada 1, 77-100 Bytów
 1. Dokument: ANEKS DO UMOWY O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO
  • § 6
   • Było: ”Biuro projektu – Zachodniopomorska Grupa Doradcza z o. o., ul. Przemysłowa 35, 76-200 Słupsk”
   • Jest: „Biuro projektu „IDEALNY SZEF – TO JA!”, Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., 11 Listopada 1, 77-100 Bytów