Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług szkoleniowo-doradczych – 03/ID/2017

W związku z realizacją projektu pn. „IDEALNY SZEF – TO JA!”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 05. Zatrudnienie, Działanie 05.07. Nowe mikroprzedsiębiorstwa

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług szkoleniowo-doradczych w ramach projektu.

Informacje dotyczące szczegółów oferty oraz formy jej składania dostępne pod poniższym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1050424

 

Nabór dokumentów w ramach II edycji projektu „IDEALNY SZEF – TO JA!”

Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło poinformować, iż startujemy z II edycją projektu „IDEALNY SZEF – TO JA!”. Składanie dokumentów rekrutacyjnych  do projektu będzie odbywać się w dniach od 28.08.2017 do 08.09.2017.

Dokumenty do projektu można złożyć (osobiście lub poczta polska) w siedzibie biura projektu ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów.

Dokumenty w ramach II edycji dostępne są w zakładce Dokumenty – edycja II

Wykaz dokumentów jakie należy złożyć znajdziecie Państwo w zakładce http://dotacjepomorskie.zgd.com.pl/wykaz-dokumentow/

W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem projektu.

 

UWAGA! zgodnie z § 4 ust. 5  REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU „IDEALNY SZEF – TO JA!” Edycja II

„Beneficjent zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji w przypadku zabrania 25 formularzy zgłoszeniowych. W przypadku wcześniejszego zakończenia rekrutacji informacja o terminie jej zakończenia zostanie zamieszczona na stronie projektu www.dotacjepomorskie.zgd.com.pl oraz w siedzibie Biura projektu na minimum 2 dni robocze przed tym terminem.”

 

Biuro projektu nieczynne – 14.08.2017

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że dnia 14.08.2017 (poniedziałek) biuro projektu będzie nieczynne.

OSTATECZNE WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ

Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło poinformować, iż zakończyliśmy procedurę odwoławczą w ramach Komisji Oceny Wniosków. Poniżej przedstawiamy ostateczną listę rankingową.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem projektu tel. 512 020 355 lub adres e-mail: dotacjepomorskie@zgd.com.pl

 

Podpisanie umów o udzielenie dotacji

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy iż podpisywanie umów zaplanowano wstępnie na termin od 25.07.2017 do 31.07.2017.

Jednocześnie informujemy, iż zostały wysłane do Państwa e-maile w których zawarto informacje na temat dokumentów jakie należy dostarczyć w celu zawarcia umów.

Ponadto pragnę zwrócić uwagę, iż wszystkie dokumenty przedstawiane na etapie podpisania umowy o dofinansowanie zostaną  podpisane w biurze projektu w Bytowie z datą podpisania umowy, w związku z czym prosi się o niewpisywanie dat i miejsc do dokumentów.

 

Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę aby mieć przy sobie elektroniczna wersje wszystkich uzupełnionych dokumentów.

W przypadku błędów w dokumentach skróci to czas na ich poprawę.

 

Wstępna lista rankingowa wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Szanowni Państwo,

w załączeniu przedstawiamy wstępną listę rankingową wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej.

Zmiana adresu Biura Projektu

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy iż nastąpiła zmiana adresu siedziby Biura projektu.
Obecnie biuro projektu znajduje się przy ulicy Zaułek Drozdowy 2 w Bytowie.

Lista rankingowa wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej – ocena formalna

Szanowni Państwo,

poniżej przestawiamy listę rankingową oceny formalnej wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej.

 

Aktualizacja dokumentów „Regulamin przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności” oraz „Aneksu do umowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego”

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy nastąpiła aktualizacja dwóch dokumentów:

  1. REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Zmiany dotyczą § 3 ust. 2

Było:

„g. wniesienie przez Uczestnika Projektu zabezpieczenia w postaci: weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową stanowiącą wraz z wekslem, ewentualnie oświadczenia w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt. 4 kodeksu postępowania cywilnego,  z zastrzeżeniem, iż:

a)w przypadku przedstawienia weksla in blanco, weksel ten będzie musiał zawierać dwa poręczenia, przy czym jedno pochodzące od małżonka, jeżeli Uczestnik Projektu pozostaje w związku małżeńskim,

b)w przypadku przedstawienia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji  na podstawie 777 § 1 pkt. 4 kodeksu postępowania cywilnego, dokument ten powinien również zawierać tożsame oświadczenie małżonka, jeżeli Uczestnik Projektu pozostaje w związku małżeńskim,

c)akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez dłużnika,

d)Zabezpieczenia powyższe będą opiewały na kwotę przyznanych Uczestnikowi Projektu środków finansowych”

Jest:

„g. wniesienie przez Uczestnika Projektu zabezpieczenia w postaci: weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową stanowiącą wraz z wekslem, ewentualnie oświadczenia w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt.5 kodeksu postępowania cywilnego,  z zastrzeżeniem, iż:

a) w przypadku przedstawienia weksla in blanco, weksel ten będzie musiał zawierać dwa poręczenia, przy czym jedno pochodzące od małżonka, jeżeli Uczestnik Projektu pozostaje w związku małżeńskim,

b) w przypadku przedstawienia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji  na podstawie 777 § 1 pkt. 5 kodeksu postępowania cywilnego, dokument ten powinien również zawierać tożsame oświadczenie małżonka, jeżeli Uczestnik Projektu pozostaje w związku małżeńskim,

c) akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez dłużnika,

d)Zabezpieczenia powyższe będą opiewały na kwotę przyznanych Uczestnikowi Projektu środków finansowych z kosztami czynności zmierzających do odzyskania nieprawidłowo wykorzystanych środków”


 

  1. ANEKSU DO UMOWY O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Zmiany dotyczą § 3

Było:

„2. Beneficjent wypłaca przedsiębiorcy kwotę przedłużonego wsparcia pomostowego, o której mowa w ust. 1 pod warunkiem wniesienia przez Uczestnika Projektu zabezpieczenia w postaci: weksla in blanco wraz z dwoma poręczeniami oraz deklaracją wekslową stanowiącą wraz
z wekslem załącznik nr 4 do niniejszej Umowy, ewentualnie oświadczenia w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt. 4 kodeksu postępowania cywilnego, z zastrzeżeniem iż:

a. w przypadku przedstawienia weksla in blanco, weksel ten będzie musiał zawierać dwa poręczenia, przy czym jedno pochodzące od małżonka, jeżeli Uczestnik Projektu pozostaje  w dniu podpisania niniejszej Umowy w związku małżeńskim,

b. w przypadku przedstawienia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie 777 § 1 pkt. 4 kodeksu postępowania cywilnego, dokument ten powinien również zawierać tożsame oświadczenie małżonka, jeżeli Uczestnik Projektu pozostaje w dniu zawarcia niniejszej Umowy w związku małżeńskim.

c.w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wezwanie Beneficjenta pomocy  do wniesienia dodatkowego zabezpieczenia bądź przyjęcia innej formy zabezpieczenia.”

Jest:

„2. Beneficjent wypłaca przedsiębiorcy kwotę przedłużonego wsparcia pomostowego, o której mowa w ust. 1 pod warunkiem wniesienia przez Uczestnika Projektu zabezpieczenia w postaci: weksla in blanco wraz z dwoma poręczeniami oraz deklaracją wekslową stanowiącą wraz
z wekslem załącznik nr 4 do niniejszej Umowy, ewentualnie oświadczenia w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt. 5 kodeksu postępowania cywilnego, z zastrzeżeniem iż:

a. w przypadku przedstawienia weksla in blanco, weksel ten będzie musiał zawierać dwa poręczenia, przy czym jedno pochodzące od małżonka, jeżeli Uczestnik Projektu pozostaje  w dniu podpisania niniejszej Umowy w związku małżeńskim,

b. w przypadku przedstawienia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie 777 § 1 pkt. 5 kodeksu postępowania cywilnego, dokument ten powinien również zawierać tożsame oświadczenie małżonka, jeżeli Uczestnik Projektu pozostaje w dniu zawarcia niniejszej Umowy w związku małżeńskim.

c.w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wezwanie Beneficjenta pomocy  do wniesienia dodatkowego zabezpieczenia bądź przyjęcia innej formy zabezpieczenia.”

 

Prosimy o stosowanie aktualnych dokumentów

16.06.2017 biuro projektu nieczynne

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy że dnia 16.06.2017 biuro projektu będzie nieczynne