Podpisanie umów o udzielenie dotacji

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy iż podpisywanie umów zaplanowano wstępnie na termin od 25.07.2017 do 31.07.2017.

Jednocześnie informujemy, iż zostały wysłane do Państwa e-maile w których zawarto informacje na temat dokumentów jakie należy dostarczyć w celu zawarcia umów.

Ponadto pragnę zwrócić uwagę, iż wszystkie dokumenty przedstawiane na etapie podpisania umowy o dofinansowanie zostaną  podpisane w biurze projektu w Bytowie z datą podpisania umowy, w związku z czym prosi się o niewpisywanie dat i miejsc do dokumentów.

 

Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę aby mieć przy sobie elektroniczna wersje wszystkich uzupełnionych dokumentów.

W przypadku błędów w dokumentach skróci to czas na ich poprawę.

 

Wstępna lista rankingowa wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Szanowni Państwo,

w załączeniu przedstawiamy wstępną listę rankingową wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej.

Zmiana adresu Biura Projektu

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy iż nastąpiła zmiana adresu siedziby Biura projektu.
Obecnie biuro projektu znajduje się przy ulicy Zaułek Drozdowy 2 w Bytowie.

Lista rankingowa wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej – ocena formalna

Szanowni Państwo,

poniżej przestawiamy listę rankingową oceny formalnej wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej.

 

Aktualizacja dokumentów „Regulamin przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności” oraz „Aneksu do umowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego”

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy nastąpiła aktualizacja dwóch dokumentów:

 1. REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Zmiany dotyczą § 3 ust. 2

Było:

„g. wniesienie przez Uczestnika Projektu zabezpieczenia w postaci: weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową stanowiącą wraz z wekslem, ewentualnie oświadczenia w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt. 4 kodeksu postępowania cywilnego,  z zastrzeżeniem, iż:

a)w przypadku przedstawienia weksla in blanco, weksel ten będzie musiał zawierać dwa poręczenia, przy czym jedno pochodzące od małżonka, jeżeli Uczestnik Projektu pozostaje w związku małżeńskim,

b)w przypadku przedstawienia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji  na podstawie 777 § 1 pkt. 4 kodeksu postępowania cywilnego, dokument ten powinien również zawierać tożsame oświadczenie małżonka, jeżeli Uczestnik Projektu pozostaje w związku małżeńskim,

c)akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez dłużnika,

d)Zabezpieczenia powyższe będą opiewały na kwotę przyznanych Uczestnikowi Projektu środków finansowych”

Jest:

„g. wniesienie przez Uczestnika Projektu zabezpieczenia w postaci: weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową stanowiącą wraz z wekslem, ewentualnie oświadczenia w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt.5 kodeksu postępowania cywilnego,  z zastrzeżeniem, iż:

a) w przypadku przedstawienia weksla in blanco, weksel ten będzie musiał zawierać dwa poręczenia, przy czym jedno pochodzące od małżonka, jeżeli Uczestnik Projektu pozostaje w związku małżeńskim,

b) w przypadku przedstawienia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji  na podstawie 777 § 1 pkt. 5 kodeksu postępowania cywilnego, dokument ten powinien również zawierać tożsame oświadczenie małżonka, jeżeli Uczestnik Projektu pozostaje w związku małżeńskim,

c) akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez dłużnika,

d)Zabezpieczenia powyższe będą opiewały na kwotę przyznanych Uczestnikowi Projektu środków finansowych z kosztami czynności zmierzających do odzyskania nieprawidłowo wykorzystanych środków”


 

 1. ANEKSU DO UMOWY O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Zmiany dotyczą § 3

Było:

„2. Beneficjent wypłaca przedsiębiorcy kwotę przedłużonego wsparcia pomostowego, o której mowa w ust. 1 pod warunkiem wniesienia przez Uczestnika Projektu zabezpieczenia w postaci: weksla in blanco wraz z dwoma poręczeniami oraz deklaracją wekslową stanowiącą wraz
z wekslem załącznik nr 4 do niniejszej Umowy, ewentualnie oświadczenia w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt. 4 kodeksu postępowania cywilnego, z zastrzeżeniem iż:

a. w przypadku przedstawienia weksla in blanco, weksel ten będzie musiał zawierać dwa poręczenia, przy czym jedno pochodzące od małżonka, jeżeli Uczestnik Projektu pozostaje  w dniu podpisania niniejszej Umowy w związku małżeńskim,

b. w przypadku przedstawienia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie 777 § 1 pkt. 4 kodeksu postępowania cywilnego, dokument ten powinien również zawierać tożsame oświadczenie małżonka, jeżeli Uczestnik Projektu pozostaje w dniu zawarcia niniejszej Umowy w związku małżeńskim.

c.w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wezwanie Beneficjenta pomocy  do wniesienia dodatkowego zabezpieczenia bądź przyjęcia innej formy zabezpieczenia.”

Jest:

„2. Beneficjent wypłaca przedsiębiorcy kwotę przedłużonego wsparcia pomostowego, o której mowa w ust. 1 pod warunkiem wniesienia przez Uczestnika Projektu zabezpieczenia w postaci: weksla in blanco wraz z dwoma poręczeniami oraz deklaracją wekslową stanowiącą wraz
z wekslem załącznik nr 4 do niniejszej Umowy, ewentualnie oświadczenia w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt. 5 kodeksu postępowania cywilnego, z zastrzeżeniem iż:

a. w przypadku przedstawienia weksla in blanco, weksel ten będzie musiał zawierać dwa poręczenia, przy czym jedno pochodzące od małżonka, jeżeli Uczestnik Projektu pozostaje  w dniu podpisania niniejszej Umowy w związku małżeńskim,

b. w przypadku przedstawienia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie 777 § 1 pkt. 5 kodeksu postępowania cywilnego, dokument ten powinien również zawierać tożsame oświadczenie małżonka, jeżeli Uczestnik Projektu pozostaje w dniu zawarcia niniejszej Umowy w związku małżeńskim.

c.w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wezwanie Beneficjenta pomocy  do wniesienia dodatkowego zabezpieczenia bądź przyjęcia innej formy zabezpieczenia.”

 

Prosimy o stosowanie aktualnych dokumentów

16.06.2017 biuro projektu nieczynne

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy że dnia 16.06.2017 biuro projektu będzie nieczynne

Aktualizacja Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Szanowni Państwo,

aktualizacji uległ REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Zmiany obejmują § 5 ust. 11

Było:
„Posiedzenie KOW odbywa się po zakończeniu naboru wniosków, w terminie i miejscu (na terenie województwa pomorskiego) wyznaczonym przez Beneficjenta, o czym Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zostanie pisemnie poinformowany w terminie co najmniej 5 dni roboczych przed posiedzeniem KOW”

Jest:
„Posiedzenie KOW odbywa się po zakończeniu naboru wniosków, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Beneficjenta, o czym Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zostanie pisemnie poinformowany w terminie co najmniej 5 dni roboczych przed posiedzeniem KOW”

Aktualizacja dokumentów – regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Karty oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy nastąpiła aktualizacja dwóch dokumentów:

 • Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – z treści § 5 ust. 11 usunięto zapis „(na terenie województwa pomorskiego)”
 • Karty oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego  przedsiębiorczości – dodano zapisy:
  • wniosek z załącznikami wpłynął w terminie i miejscu naboru
  • określona we wniosku działalność gospodarcza jest zgodna z przedstawioną w formularzu rekrutacyjnym
  • okres realizacji zakupów nie przekracza okresu 3 miesięcy od dnia przekazania wsparcia finansowego Uczestnikowi projektu
  • działalność gospodarcza prowadzona przez Uczestnika może zostać dofinansowana (nie jest wykluczona z możliwości uzyskania pomocy de minimis)

Poniżej znajdziecie Państwo aktualnie obowiązujące dokumenty

Prezentacja ze spotkania

Szanowni Państwo,

poniżej znajdziecie prezentację ze spotkania które odbyło się 07.06 w Bytowie.

Biznesplan – wzór z rozsuwającymi się wierszami

Szanowni Państwo,

z uwagi na sygnały otrzymywane od Państwa na temat problemów z rozszerzaniem się wierszy w biznesplanie (tzn. miejsc w których należy umieszczać opisy)  w załączeniu przekazuje wersję biznesplanu z rozsuwającymi się wierszami. (plik: wzór biznesplanu – Word 2007 z tabelkami).

 

W sytuacji pojawiania się problemów technicznych z dokumentacją projektową uprzejmie prosimy o kontakt z biurem projektu.