DOKUMENTY DO POBRANIA

DOKUMENTY REKRUTACYJNE


 1. REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU IDEALNY SZEF - TO JA! - aktualizacja 25.04.2017 obowiązujący
 2. FORMULARZ REKRUTACYJNY
 3. Oświadczenie o pozostawaniu bez zatrudnienia
 4. Oświadczenie Uczestnika Projektu w odniesieniu do Zbiorów RPO
 5. Karta oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego
 6. Karta oceny Merytorycznej Formularza rekrutacyjnego
 7. Karta rozmowy kwalifikacyjnej z doradcą zawodowym z załącznikiem
 8. Wykaz obszarów objętych wsparciem

WSPARCIE SZKOLENIOWO-DORADCZE


 1. UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO-DORADCZYCH
 2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 3. Oświadczenie Uczestnika Projektu w odniesieniu do zbiorów: Centralny system teleinformatyczny
 4. Procedura zwrotu kosztów dojazdu w projekcie
 5. UMOWA UŻYCZENIA SAMOCHODU

WSPARCIE FINANSOWE


 1. _REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH - aktualizacja 28.07.2017 - obowiązujący
 2. WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ - Word 2007
 3. WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ - Word 97-2003
 4. WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ - Open Office
 5. Wzór biznesplanu - Word 2007
 6. Wzór biznesplanu - Word 97-2003
 7. Wzór biznesplanu - Open Office
 8. Wzór szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego - Word 2007
 9. Wzór szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego - Word 97-2003
 10. Wzór szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego - Open Office
 11. Wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego -Word 2007
 12. Wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego - Word 97-2003
 13. Wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego - Open Office
 14. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
 15. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
 16. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 17. Wniosek o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego
 18. KARTA OCENY FORMALNEJ wniosku o przyznanie wsparcia finansowego- 07.06 obowiązująca
 19. Karta oceny merytorycznej BIZNESPLANU
 20. Karta Oceny merytorycznej BIZNESPLANU.doc
 21. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.pdf
 22. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.doc
 23. REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKU
 24. UMOWA NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ - aktualizacja 25.04.2017 obowiązujący
 25. UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO - aktualizacja 25.04.2017 obowiązujący
 26. Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia finansowego
 27. Aneks do umowy O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO - aktualizacja 14.06.2017 - obowiązujący
 28. Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych
 29. Oświadczenie o zgodzie na zaciągnięcie przez małżonka zobowiązań
 30. Oświadczenie o nr rachunku bankowego
 31. 2. Oświadczenie o pozostawaniu, niepozostawaniu w związku małżeńskim, rozdzielności majątkowej Uczestnika projektu lub poręczyciela (dotyczy Uczestników projektu i wszystkich poręczycieli)
 32. Oświadczenie o wniesieniu zabezpieczenia w postaci aktu notarialnego

ZABEZPIECZENIA REALIZACJI UMÓW:


 1. Wymagania względem poręczyciela - aktualizacja
 2. _Wzór weksla wraz z deklaracją wekslową z poręczeniem
 3. 1. Oświadczenie o zgodzie na zaciągnięcie przez małżonka zobowiązań
 4. 2. Oświadczenie o pozostawaniu, niepozostawaniu w związku małżeńskim, rozdzielności majątkowej Uczestnika projektu lub poręczyciela (dotyczy Uczestników projektu i wszystkich poręczycieli)
 5. 3. Zaświadczenie o zatrudnieniu, zarobkach i rodzaju umowy zawartej z pracodawcą - poręczyciel zatrudniony na umowę o pracę
 6. 4. Oświadczenie dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą - poręczyciel
 7. 5. Oświadczenie o wysokości dochodów renty _ emerytury - poręczyciel
 8. Oświadczenie o nieposiadaniu długów - składane przez wszystkich poręczycieli

ROZLICZENIE DOTACJI:


 1. Szczegółowe zestawienie towarów i usług
 2. Oświadczenie o niedokonywaniu zakupów od członków rodziny
 3. Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami.pdf
 4. Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami.doc

NIEAKTUALNE DOKUMENTY:


 1. REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU IDEALNY SZEF - TO JA! - nieaktualny
 2. _REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH - aktualizacja 06.05.2017 - nieaktualny
 3. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH - aktualizacja 14.06.2017 - nieaktualny
 4. Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego - nieaktualna
 5. UMOWA NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ -nieaktualny
 6. UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO - nieaktualny
 7. Aneks do umowy O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO - aktualizacja 25.04.2017 - nieaktualny
WZORY UZUPEŁNIONYCH DOKUMENTÓW
PYTANIA

1.Dzień dobry, czy samo miasto Słupsk lub miejscowość Włynkówko nie są objęte projektem?

ODPOWIEDŹ: Niestety gmina Słupsk nie jest objęta wsparciem w ramach projektu. Wykaz dostępnych obszarów dostępny jest na stronie http://dotacjepomorskie.zgd.com.pl/obszary-objete-wsparciem/Nie mniej jednak należy mieć na uwadze iż istotny dla nas jest obszar na którym Państwo zamieszkujecie, w związku z powyższym weryfikujemy miejsce zamieszkania a nie miejsce zameldowania (miejsca te nie muszą to być tożsame) np. można być zameldowanym we Włynkówku a mieszkać np. w Kępicach.

Istotne jest to, że nowopowstała w ramach projektu firma musi zostać później zarejestrowana w miejscowości wchodzącej w skład obszarów objętych wsparciem.


2.Jestem bezrobotnym i chciałbym otworzyć działalności gospodarczą, ale nie mam ukończone 30 lat. Czy będę mógł skorzystać z dotacji ?

ODPOWIEDŹ: Witam serdecznie, aby przystąpić do projektu na moment złożenia dokumentów (Formularza rekrutacyjnego z załącznikami) trzeba mieć ukończone 30 lat. Jest to jeden z wymogów które trzeba spełnić żeby przystąpić do projektu.


3. W związku z chęcią udziału w projekcie Idealny szef to ja, chciałbym zapytać…Czy całą kwotę mogę przeznaczyć na zakup busa 9 osobowego. Chciałbym zająć się transportem osób. Ile muszę posiadać wkładu własnego

ODPOWIEDŹ: Poniżej przedstawiam zapisy z REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI dostępnych na stronie http://dotacjepomorskie.zgd.com.pl/dokumenty-do-pobrania/

 • 3 ust. 3. Środki wypłacone w ramach wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych oraz obrotowych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, należących do poniższych kategorii kosztów:
 1. zakup nowych środków trwałych,
 2. zakup nowego pozostałego sprzętu i wyposażenia (np. meble),
 3. zakup używanych środków trwałych oraz pozostałego sprzętu i wyposażenia, pod warunkiem, że:

 cena środka trwałego nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu i jest niższa od ceny nowego środka trwałego;

 środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy;

 1. zakup wartości niematerialnych i prawnych – zgodnie z ustawą o rachunkowości, w tym głównie licencje i oprogramowania,
 2. zakup robót i/lub materiałów budowlanych w celu dostosowania budynków, pomieszczeń i miejsc pracy do podejmowania działalności gospodarczej pod warunkiem, że pozostają w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem (tzn. są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów założonych we wniosku);
 3. środki transportu pod warunkiem, że:

stanowią maksymalnie 50% wydatków, o które wnioskuje Uczestnik projektu w biznesplanie,

stanowią niezbędny element planowanej działalności gospodarczej,

o dofinansowanie ich zakupu, mogą starać się jedynie ci przedsiębiorcy, którzy nie prowadzą działalności w sektorze transportu drogowego towarów i zagwarantują, że zakupiony środek transportu będzie służył wyłącznie do realizacji celu określonego w biznes planie (na użytek prowadzonej działalności gospodarczej tzw. użytek własny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.) oraz przedstawią zasady ewidencji środka trwałego na potrzeby przedsiębiorstwa.

 • 3 ust. 12. Środki finansowe w ramach wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości powinny zostać przeznaczone na zakup środków inwestycyjnych oraz środków obrotowych, przy czym Uczestnik może zaplanować środki obrotowe maksymalnie do 30% wnioskowanych środków.

Ponadto Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

Art.4 ust.4 niezarobkowy przewóz drogowy zwany dalej „przewozem na potrzeby własne” – przewóz niezarobkowy (nieodpłatny) osób lub rzeczy wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej, spełniający łącznie następujące warunki:

 1. a) rzeczy przewożone są własnością przedsiębiorcy lub zostały sprzedane, kupione, wynajęte, wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione przez przedsiębiorcę,
 2. b) celem przejazdu jest przewiezienie rzeczy lub osób z lub do przedsiębiorstwa, lub przeniesienie ich, wewnątrz przedsiębiorstwa lub poza przedsiębiorstwem, na jego własne potrzeby,
 3. c) pojazdy mechaniczne używane do przewozu muszą być prowadzone przez pracowników przedsiębiorcy,
 4. d) pojazdy przewożące rzeczy lub osoby znajdują się w prawnej dyspozycji przedsiębiorcy,
 5. e) nie jest przewozem osób w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych

W projekcie nie ma obowiązku wniesienia wkładu własnego.

 


Tab 1

Tab Content goes here

Tab 2

Tab Content goes here