Poniższe dokumenty dotyczą edycji II naboru prowadzonego w ramach projektu „IDEALNY SZEF – TO JA!”.

Nabór dokumentów rekrutacyjnych  w ramach II edycji odbywa się w okresie od 28.08.2017 do 08.09.2017.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

 1. _REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU IDEALNY SZEF - TO JA! - edycja II
 2. FORMULARZ REKRUTACYJNY - edycja II
 3. Oświadczenie o pozostawaniu bez zatrudnienia - edycja II
 4. Oświadczenie Uczestnika Projektu w odniesieniu do Zbiorów RPO - edycja II
 5. Karta oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego - edycja II
 6. Karta oceny Merytorycznej Formularza rekrutacyjnego - edycja II
 7. Karta rozmowy kwalifikacyjnej z doradcą zawodowym z załącznikiem - edycja II
 8. Wykaz obszarów objętych wsparciem - edycja II

WSPARCIE SZKOLENIOWO-DORADCZE:

 1. UMOWA SZKOLENIOWO-DORADCZA - edycja II
 2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie - edycja II
 3. Oświadczenie Uczestnika Proj. w odniesieniu do zbiorów Centralny system teleinformatyczny - edycja II
 4. Procedura zwrotu kosztów dojazdu w projekcie - edycja II
 5. UMOWA UŻYCZENIA SAMOCHODU

WSPARCIE FINANSOWE:

 1. _REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH - edycja II 13.11.2017
 2. WNIOSEK O PRZYZNANIE Jednorazowej Dotacji Inwestycyjnej - edycja II
 3. Wzór biznesplanu - edycja II
 4. Wzór szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego - edycja II
 5. Wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego - edycja II
 6. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis - edycja II
 7. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis - edycja II
 8. Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis - edycja II
 9. Wniosek o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego - edycja II
 10. KARTA OCENY FORMALNEJ wniosku o przyznanie wsparcia finansowego - edycja II
 11. KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNESPLANU - edycja II
 12. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT - edycja II
 13. REGULAMIN KOW - edycja II
 14. UMOWA NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ - edycja II
 15. UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO - edycja II
 16. Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami - edycja II
 17. Karty Oceny przedłużonego wsparcia finansowego - edycja II
 18. Aneks do umowy O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO - edycja II
 19. Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych - edycja II
 20. Oświadczenie o nr rachunku bankowego - edycja II
 21. Oświadczenie o zgodzie na zaciągnięcie przez małżonka zobowiązań - edycja II
 22. Oświadczenie o wniesieniu zabezpieczenia w postaci aktu notarialnego
 23. Oświadczenie o nie pozostawaniu/pozostawaniu w związku (dotyczy wszystkich)

ZABEZPIECZENIA REALIZACJI UMÓW:

 1. Wymagania względem poręczyciela - edycja II
 2. _Wzór weksla wraz z deklaracją wekslową z poręczeniem
 3. Oświadczenie o zgodzie na zaciągnięcie przez małżonka zobowiązań
 4. Oświadczenie o nie pozostawaniu/pozostawaniu w związku(dotyczy wszystkich)
 5. Zaświadczenie o zatrudnieniu, zarobkach - poręczyciel
 6. Oświadczenie dla przedsiębiorcy prowadzącego Działalność Gospodarczą - poręczyciel
 7. Oświadczenie o wysokości dochodów renty/emerytury - poręczyciel
 8. Oświadczenie o nieposiadaniu długów składane przez wszystkich poręczycieli

ROZLICZENIE DOTACJI:

 1. Szczegółowe zestawienie towarów i usług
 2. Oświadczenie o niedokonywaniu zakupów od członków rodziny
 3. Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami - edycja II

NIEAKTUALNE DOKUMENTY:

 1. _REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH - edycja II – wersja archiwalna