EDYCJA II – Aktualizacja Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Szanowi Państwo,

uprzejmie informujemy, iż z aktualizacji uległ Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – Edycja II

Poniżej przedstawiamy zakres zmian:

  • 11 ust. 17

Było:

„Po przeprowadzeniu oceny wszystkich złożonych wniosków KOW sporządza wstępną listę rankingową wniosków o wsparcie w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej i wsparcie pomostowe [według kolejności malejącej liczby punktów, w podziale na: wnioski wstępnie zaakceptowane do realizacji, (wnioski 1 – 7, wnioski rezerwowe oraz wnioski negatywnie ocenione (odrzucone)]. Pozostała część alokacji zaplanowana na 2 wnioski o wsparcie finansowe(20% rezerwa finansowa) pozostanie na ewentualne pozytywnie rozpatrzone odwołania lub protesty. W przypadku braku pozytywnie rozpatrzonych odwołań, kwota alokacji zaplanowana na 2 wnioski o wsparcie finansowe zostanie przyznana 2 kolejnym Uczestnikom projektu z listy rezerwowej (w zależności od wartości wnioskowanego przez nich wsparcia – do wyczerpania środków dotacji), kwalifikującym się do udzielenia wsparcia. Listy zostaną podpisane przez Przewodniczącego/Zastępcę Przewodniczącego
i zatwierdzone przez Beneficjenta projektu.”

 Jest:

„Po przeprowadzeniu oceny wszystkich złożonych wniosków KOW sporządza wstępną listę rankingową wniosków o wsparcie w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej i wsparcie pomostowe [według kolejności malejącej liczby punktów, w podziale na: wnioski wstępnie zaakceptowane do realizacji, (wnioski zaakceptowane do realizacji, wnioski rezerwowe oraz wnioski negatywnie ocenione (odrzucone)]. Pozostała część alokacji zaplanowana wnioski o wsparcie finansowe(20% rezerwa finansowa) pozostanie na ewentualne pozytywnie rozpatrzone odwołania lub protesty. W przypadku braku pozytywnie rozpatrzonych odwołań, kwota alokacji zaplanowana w ramach rezerwy finansowej zostanie przyznana kolejnym Uczestnikom projektu z listy rezerwowej (w zależności od wartości wnioskowanego przez nich wsparcia – do wyczerpania środków dotacji), kwalifikującym się do udzielenia wsparcia. Listy zostaną podpisane przez Przewodniczącego/Zastępcę Przewodniczącego i zatwierdzone przez Beneficjenta projektu.”

  • 12 pkt. 6

Było

„Po przeprowadzeniu dodatkowej oceny i rozpatrzeniu wszystkich złożonych wniosków o ponowną ocenę Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcia działalności gospodarczej /Wnioskiem o udzielenie wsparcia pomostowego przez KOW, w zależności od ilości uzyskanej liczby punktów, KOW niezwłocznie rekomenduje wnioski do realizacji, bądź odrzuca je jako niekwalifikujące się do otrzymania wsparcia, poprzez publikację ostatecznej listy rankingowej wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej (według ilości otrzymanych punktów w podziale na: wnioski zaakceptowane do realizacji (wnioski 1 – 9), wnioski rezerwowe oraz wnioski negatywnie ocenione (odrzucone).”

Jest

„Po przeprowadzeniu dodatkowej oceny i rozpatrzeniu wszystkich złożonych wniosków o ponowną ocenę Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcia działalności gospodarczej /Wnioskiem o udzielenie wsparcia pomostowego przez KOW, w zależności od ilości uzyskanej liczby punktów, KOW niezwłocznie rekomenduje wnioski do realizacji, bądź odrzuca je jako niekwalifikujące się do otrzymania wsparcia, poprzez publikację ostatecznej listy rankingowej wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej (według ilości otrzymanych punktów w podziale na: wnioski zaakceptowane  do realizacji (wnioski w ramach dostępnych środków), wnioski rezerwowe oraz wnioski negatywnie ocenione (odrzucone).”