Cele projektu

Celem głównym projektu „IDEALNY SZEF – TO JA!”  jest wzrost aktywności zawodowej 76 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo od 30 roku życia znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (tj: kobiet, osób o niskich kwalifikacjach, osób długotrwale bezrobotnych, osób powyżej 50roku życia, osób z niepełnosprawnością) zamieszkujących jednocześnie obszary o wysokiej stopie bezrobocia i niskim poziomie przedsiębiorczości w województwie pomorskim w okresie XII 2016–VIII 2018, poprzez otwarcie działalności gospodarczej.

Grupa docelowa

Projekt skierowany do osób od 30 roku życia, które:

 • nie pracują (są bezrobotne lub bierne zawodowo);
 • chcą założyć własna firmę;
 • należą do jednej z grup: kobiet, osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy, osób powyżej 50 roku życia, osób z niepełnosprawnością, osób z wykształceniem średnim lub niższym;
 • Zamieszkują obszary objęte wsparciem w województwie pomorskim – zgodnie z załącznikiem nr 6 do regulaminu rekrutacji do projektu „IDEALNY SZEF – TO JA!”
 • nie są wykluczone z możliwości otrzymania środków na otwarcie działalności gospodarczej o których mowa w regulaminie rekrutacji do projektu „IDEALNY SZEF – TO JA!”

W ramach projektu w okresie 01.12.2016 do 31.08.2018 powstanie 86 nowych miejsc pracy.

O projekcie

Projekt „IDEALNY SZEF – TO JA!” realizowany przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o. o. jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V „Zatrudnienie”, Działanie 5.7. „Nowe mikroprzedsiębiorstwa”

GŁÓWNE ZADANIA:

1.Rekrutacja i nabór

2.Wsparcie podstawowe szkoleniowo-doradcze dla 90 osób

3.Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 76 osób

4.Wsparcie pomostowe finansowe podstawowe do 1800 zł przez do 6 miesięcy i realizacja wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego dla 76 osób

5.Wsparcie pomostowe finansowe przedłużone do 1800 zł przez do 12 miesięcy dla 61 osób

Wartość projektu: 4 224 742,44 zł, w tym wkład Unii Europejskiej: 3 591 031,07 zł.

Definicja osoby bezrobotnej i biernej

Osoby bezrobotne to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi definicjami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Definicja uwzględnia zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo, nawet jeśli spełniają kryteria dla bezrobotnych zgodnie z ww. definicją.

Osoby bierne zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne).

Pracujący to osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie,
z której czerpią zyski lub korzyści rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie lub własną działalność, które jednak chwilowo nie pracowały ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie. Osoby prowadzące działalność na własny rachunek – prowadzące działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową – są również uznawane za pracujących, o ile spełniony jest jeden
z poniższych warunków:

1) Osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym w celu uzyskania dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga zysków.

2) Osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki zawodowej czy gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowano (na przykład: rolnik wykonujący prace w celu utrzymania swojego gospodarstwa; architekt spędzający czas w oczekiwaniu na klientów w swoim biurze; rybak naprawiający łódkę czy siatki rybackie, aby móc dalej pracować; osoby uczestniczące w konwencjach lub seminariach).

3) Osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki zawodowej; zalicza się do tego zakup lub instalację sprzętu, zamawianie towarów w ramach przygotowań do uruchomienia działalności.

Bezpłatnie pomagający członek rodziny uznawany jest za osobę pracującą, jeżeli wykonywaną przez siebie pracą wnosi bezpośredni wkład w działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową będącą w posiadaniu lub prowadzoną przez spokrewnionego członka tego samego gospodarstwa domowego.

Bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny uznawany jest za „osobę prowadzącą działalność na własny rachunek”. Żołnierze poborowi, którzy wykonywali określoną pracę, za którą otrzymywali wynagrodzenie lub innego rodzaju zysk w czasie tygodnia odniesienia nie są uznawani za „osoby pracujące”.

Osoby przebywające na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim (rozumianym jako świadczenie pracownicze, który zapewnia płatny lub bezpłatny czas wolny od pracy do momentu porodu i obejmuje późniejszą krótkoterminową opiekę nad dzieckiem) są uznawane za „osoby pracujące”.

Osoby przebywające na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowaną opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego) są uznawane za „osoby bierne zawodowo”, chyba że są zarejestrowane już jako „osoby bezrobotne” (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).

„Zatrudnienie subsydiowane” jest uznawane za „zatrudnienie”. Należy je rozumieć jako zachętę do zatrudnienia zgodnie z definicjami Polityki Rynku Pracy (LMP): Zachęty do zatrudnienia obejmują środki, które ułatwiają rekrutację osób bezrobotnych i innych grup docelowych lub pomagają zapewnić ciągłość zatrudnienia osób narażonych na przymusowe zwolnienie z pracy.

Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny) nie są uznawane za bierne zawodowo.

ZAPEWNIAMY

 szkolenia m.in. z zakresu przedsiębiorczości, marketingu czy wypełnienia dokumentów aplikacyjnych,
 dwudaniowy obiad oraz przerwę kawową podczas szkoleń,
 indywidualne wsparcie doradców w wypełnieniu dokumentów aplikacyjnym w tym m.in. biznesplanu,
 indywidualną poradę prawną
 możliwość uzyskania do 23 398,68 zł bezzwrotnych środków na otwarcie działalności gospodarczej,
 wsparcie pomostowe do 1 800 zł przez pierwsze 6/12 miesięcy,
 stałe doradztwo z osobami z doświadczeniem w biznesie,
 szkolenia m.in. z negocjacji handlowych czy kontaktów z trudnym klientem,
 zwrot kosztów dojazdów i inne.

Etap 1

PRZYJMOWANIE FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

Osoby zainteresowana udziałem w projekcie powinny wypełnić Formularz rekrutacyjny  dostępny:

 • w siedzibie Projektodawcy: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., ul. Drozdowy Zaułek 2, 77-100 Bytów
 • na stronie internetowej www.dotacjepomorskie.zgd.com.pl

który następnie należy dostarczyć do siedziby Biura projektu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami:aktualnym

 • zaświadczeniem z Powiatowego Urzędu Pracy (dotyczy osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy)
 • oświadczeniem o pozostawaniu bez zatrudnienia (dotyczy wszystkich osób),
 • kopią aktualnego zaświadczenia/orzeczenia o niepełnosprawności wydane przez upoważniony organ potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Kandydata/tkę (dotyczy osób z niepełnosprawnością),
 • oświadczeniem uczestnika Projektu w odniesieniu do zbiorów: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – dane uczestników indywidualnych.

Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć do siedziby biura projektu osobiście, pocztą lub przez pełnomocnika.

Etap 2

OCENA FORMALNA I MERYTORYCZNA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

 Weryfikacji poprawności złożonych dokumentów dokonywać będą dwaj pracownicy, którzy zweryfikują złożone dokumenty pod względem formalnym w oparciu o Kartę oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego.

Uczestnikowi przysługuje możliwość jednokrotnego uzupełnienia braków formalnych. W przypadku wystąpienia braków Kandydat zostanie poinformowany przez pracownika o terminie i miejscu ich uzupełnienia.

Formularze poprawne formalnie przechodzą do oceny merytorycznej.  Punkty będą przyznawane wg następujących zasad:

1.Kryteria planowanej działalności gospodarczej (max do uzyskania 50 pkt)

 • Sektor, branża (6 punktów)
 • Posiadane kwalifikacje i umiejętności niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej (8 punktów)
 • Stopień przygotowania inwestycji do realizacji (8 punktów)
 • Planowany koszt przedsięwzięcia (8 punktów)
 • Charakterystyka potencjalnych klientów/odbiorców/ kontrahentów (8 punktów)
 • Charakterystyka konkurencji i opis ryzyka (12 punktów)

2.Kryteria premiowe za przynależność do grup priorytetowych (max do uzyskania 15pkt):

 • Kobieta (5 punktów)
 • Osoba z niepełnosprawnością (5 punktów)
 • Deklaracja zatrudnienia pracownika (5 punktów)

Z oceny merytorycznej uczestnik może otrzymać max 65 pkt (przy czym punkty uzyskane z kryteriów za przynależność do grup priorytetowych przyznawane są po uzyskaniu z min. 30 z 50 punktów z oceny kryteriów planowanej działalności gospodarczej)

Po każdym etapie oceny na stronie internetowej zostanie opublikowana lista Kandydatów zakwalifikowanych do dalszych etapów, ponadto każdy z Kandydatów otrzyma informację o wyniku oceny zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji. Od oceny formalnej, merytorycznej i  doradcy zawodowego przysługuje odwołanie (procedura odwoławcza opisana w ETAPIE IV)

Etap 3

ROZMOWA Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Każdy Kandydat, który przeszedł ocenę merytoryczną zapraszany jest na indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym w celu weryfikacji predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o dowolny test przygotowany przez doradcę zawodowego oraz rozmowę. Doradca przyznaje Kandydatom punkty (max 40 pkt.), które wliczane są do ogólnej punktacji.

W ramach rozmowy  Doradca zawodowy przeprowadzi również diagnozę potrzeb szkoleniowo-doradczych każdego Kandydata.

W przypadku uzyskania przez Uczestników takiej samej liczby punktów o pierwszeństwie udziału w projekcie decydują:

 • Punkty z oceny doradcy zawodowego,
 • Punkty w ramach kryteriach dodatkowych.

Do wsparcia szkoleniowo-doradczego zostanie zakwalifikowane 90 osób, pozostałe osoby zostają wpisane na listę rezerwową lub listę osób niezakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Od oceny formalnej, merytorycznej i  doradcy zawodowego przysługuje odwołanie (procedura odwoławcza opisana w ETAPIE IV)

Etap 4

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Kandydatom przysługiwać będzie możliwość odwołania się od wyników oceny Komisji Rekrutacyjnej i oceny doradcy zawodowego. Odwołanie w formie pisemnej należy złożyć w terminie 3 dni robocze od dnia odebrania przez kandydata do projektu pisemnej informacji o wynikach procesu rekrutacji. Odwołania złożone po terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Złożone odwołanie musi zawierać:

 • dane Kandydata tożsame z danymi wskazanymi w Formularzu rekrutacyjnym,
 • numer identyfikacyjny ID dokumentacji rekrutacyjnej,
 • wyczerpujące uzasadnienie podniesionych zarzutów odnośnie przeprowadzonej oceny dokumentacji rekrutacyjnej, ze wskazaniem w jakim zakresie, zdaniem Kandydata, ocena zgodności złożonego wniosku z kryteriami zatwierdzonymi przez Beneficjenta została przeprowadzona w sposób nieprawidłowy.

Odwołania należy złożyć w Biurze projektu.

Po zakończeniu procedury odwoławczej zostanie opublikowana ostateczna lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, lista rezerwowa i osób niezakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Etap 5

SZKOLENIA I WARSZTAT

 W ramach projektu Uczestnicy wezmą udział w szkoleniach i warsztacie, dzięki którym zdobędą wiedzę na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Zakres tematyczny szkoleń obejmuje m.in. :

 • Zakładanie działalności gospodarczej i zarządzanie przedsiębiorstwem– 8 godz.
 • Finanse i Księgowość – 8 godz.
 • Przygotowywanie biznesplanu i wniosku o wsparcie finansowe – 8 godz.
 • Przygotowywanie wniosku o przyznania wsparcia pomostowego i rozliczanie dotacji – 8 godz.
 • Marketing – 8 godz.

Jednodniowy warsztat odbywać się będzie z  prelegentami z Instytucji Otoczenia Biznesu – 8 godz.

Etap 6

INDYWIDUALNE DORADZTWO

Uczestnicy projektu objęci zostają:

1.Indywidualnym doradztwem w zakresie planów działalności gospodarczej (w wymiarze 6 godzin na osobę). Zakres tematyki doradztwa będzie obejmował m.in.:

 • wsparcie w przygotowaniu biznesplanu, wniosków dot. Wsparcia finansowego
  i pomostowego oraz harmonogram rzeczowo finansowy,
 • inne wynikające ze zidentyfikowanych potrzeb.

2.Indywidualną poradą prawną w wymiarze 2 godzin na osobę.

Po zakończeniu wsparcia szkoleniowo-doradczego Uczestnikom zostanie wystawione zaświadczenie.

Etap 7

WYŁONIENIE UCZESTNIKÓW Z NAJLEPSZYMI BIZNESPLANAMI

 Podstawą udzielenia wsparcia finansowego będzie złożenie w dwóch egzemplarzach przez uczestników projektu wniosku  o przyznanie wsparcia finansowego wraz z wymaganymi załącznikami m.in.: biznesplanem, harmonogramem rzeczowo-finansowym przedsięwzięcia opracowanym na 2 lata a także wnioskiem o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

Ocena merytoryczna odbywa się w oparciu o kryteria punktowe:

(I) Wykonalność przedsięwzięcia

 • Dostępność zasobów (5 punktów)
 • Możliwości pozyskania rynków zbytu – racjonalność oszacowania liczby potencjalnych klientów w stosunku do planów przedsięwzięcia (15 punktów)
 • Zapewnienie płynności finansowej
 • po upływie okresu 12 miesięcy od rozpoczęcia prowadzenia przedsiębiorstwa (10 punktów)

 (II) Operacyjność

 • Przejrzystość, prostota, zrozumiałość założeń (15 punktów)

 (III) Kompletność

 • Całościowość opisu przedsięwzięcia (15 punktów)

 (IV) Racjonalność

 • Realność przyjętej polityki cenowej oraz prognozowanej sprzedaży (15 punktów)
 • Realność projektowanych produktów/ usług i możliwości ich realizacji (15 punktów)

(V) Trwałość projektu

 • Spójność wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego wnioskodawcy z planowanym przedsięwzięciem (5 punktów)
 • Posiadane zaplecze finansowe (5 punktów)

Warunkiem przyznania dofinansowania jest uzyskanie min.60%pkt. ogółem i i min. 40 % punktów możliwych do uzyskania w każdym punkcie oceny. Planuje się udzielenie jednorazowej pomocy 76 Uczestnikom projektu, których wnioski otrzymają największą ilość punktów. Maksymalna wysokość środków jakie może otrzymać jeden uczestnik to 23 398,68 zł.

Etap 8

UDZIELANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

 Uczestnicy zakwalifikowani do otrzymania jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej uzyskają pomoc finansową w ramach podstawowego wsparcia pomostowego w wysokości do 1.800,00 zł miesięcznie (przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności) oraz zostaną objęci specjalistycznym wsparciem szkoleniowo – doradczym, które polegać będzie na uczestnictwie w specjalistycznych warsztatach z zakresu:

 • Efektywności osobistej – 8 godz.,
 • Kontaktu z trudnym klientem – 8 godz.,
 • Efektywnych negocjacji – 8 godz.,
 • Umów handlowych – 8 godz. .

Specjalistyczne doradztwo polegać będzie na doradztwie indywidualnym udzielanym przez ekspertów w dziedzinie prawa, zarządzania, sprzedaży, finansów, w tym rozliczenia dotacji i innych związanych ze specyfiką prowadzonej  działalności . Każdy uczestnik będzie miał do wykorzystania 8 godzin doradztwa na osobę.

Dodatkowo do piątego miesiąca prowadzenia działalności gospodarczej Uczestnicy w uzasadnionych przypadkach będą mogli wnioskować o przedłużone wsparcie pomostowe w ramach którego będą mogli uzyskać do 1.800,00 zł miesięcznie (do 12miesięcy prowadzenia działalności).