WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA – PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE FINANSOWE – Edycja I

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy WSTĘPNĄ LISTĘ RANKINGOWĄ Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO FINANSOWEGO – Edycja I

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA – PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE FINANSOWE – Edycja I

Osoby, które znajdują się na miejscach 1-44 zostaną zaproszone do podpisania aneksu do umowy o udzielenie wsparcia pomostowego.

Osoby, które znajdują się na miejscach 1-11 listy rezerwowej, po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań i opublikowaniu ostatecznej listy rankingowej również zostaną zaproszone do podpisania aneksu do umowy o udzielenie wsparcia pomostowego.

Osoby, które znalazły się na LIŚCIE WNIOSKÓW SKIEROWANYCH NA LISTĘ REZERWOWĄ, KTÓRYM Z UWAGI NA BRAK ŚRODKÓW NIE PRZYZNANO DOFINANSOWANIA mogą złożyć odwołanie zgodnie z informacjami opisanymi w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – edycja I.

Ostatecznie Beneficjent planuje podpisanie 55 aneksów do umów w ramach dostępnych środków.