W ZAKŁADKACH ZNAJDZIECIE PAŃSTWO WYKAZ DOKUMENTÓW JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ NA KAŻDYM ETAPIE REALIZACJI PROJEKTU

REKRUTACJA

Na etapie rekrutacji należy złożyć poniższe dokumenty (w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach):

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. aktualne zaświadczeniem z Powiatowego Urzędu Pracy (dotyczy osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy)
 3. oświadczenie o pozostawaniu bez zatrudnienia (dotyczy wszystkich osób),
 4. kopia aktualnego zaświadczenia/orzeczenia o niepełnosprawności wydane przez upoważniony organ potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Kandydata/tkę (dotyczy osób z niepełnosprawnością),
 5. Oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do zbiorów: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – dane uczestników indywidualnych.

UWAGA!!!

Formularz rekrutacyjny należy wypełnić czytelnie.

Należy wypełnić wszystkie rubryki formularza rekrutacyjnego. W przypadku gdy któraś z części formularza nie dotyczy osoby wypełniającej, należy wpisać „nie dotyczy”.

W miejsca  należy zaznaczyć właściwą odpowiedź „krzyżykiem” X.

Formularz rekrutacyjny oraz załączniki należy własnoręcznie podpisać w wyznaczonych miejscach oraz zaparafować na każdej stronie (w przypadku kopii dokumentów wymagane jest umieszczenie na każdej stronie kopii zapis „za zgodność z oryginałem” z datą i podpisem) dokumenty należy trwale spiąć i umieścić w skoroszycie.

DOTACJA

NA ETAPIE UBIEGANIA SIĘ O WSPARCIE W POSTACI BEZZWROTNEJ DOTACJI

Komplety dokumentów, jakie uczestnik projektu powinien złożyć ubiegając się o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości obejmuje

 1. wniosek o udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej (załącznik nr 1 Regulaminu);
 2. zaświadczenie o ukończeniu wsparcia szkoleniowo-doradczego w projekcie „IDEALNY SZEF – TO JA!”;
 3. biznesplan w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną na płycie CD zawierającej wersję w formacie*.doc i *.pdf (załącznik nr 2 Regulaminu);
 4. harmonogram rzeczowo-finansowy (załącznik nr 3 Regulaminu);
 5. oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (załącznik nr 5 Regulaminu)
  oraz oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis (załącznik nr 5.1 Regulaminu) (dotyczy wszystkich osób)
 6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie
  ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r., poz. 1543). (załącznik nr 6 Regulaminu);
 7. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (załącznik nr 10 do regulaminu).

UWAGA!!!

Uczestnik projektu powinien złożyć trwale spięty (w skoroszycie z europerforacją) komplet dokumentów zawierający: wniosek z załącznikami w wersji papierowej i elektronicznej w zamkniętej kopercie, oznaczonej jego imieniem nazwiskiem i dokładnymi danymi teleadresowymi.

Wersja papierowa wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej wraz z kompletem załączników powinna być złożona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem lub 2 oryginały) opatrzonych czytelnymi podpisami Uczestnika projektu oraz parafkami na każdej ze stron.

Wersję elektroniczną wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej wraz z wersją elektroniczną biznesplanu – należy zapisać na nośniku elektronicznym (płyta CD) w formacie*.doc i *.pdf.  Opis płyty CD powinien zawierać: Imię i nazwisko Uczestnika projektu oraz numer ID nadany na etapie rekrutacji.

PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE

NA ETAPIE UBIEGANIA SIĘ O PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE

Komplet dokumentów, jakie Uczestnik projektu powinien złożyć ubiegając się o podstawowe wsparcie pomostowe finansowe obejmuje:

 1. wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego (załącznik nr 4 Regulaminu);
 2. zaświadczenie o ukończeniu wsparcia szkoleniowo-doradczego w projekcie „IDEALNY SZEF – TO JA!”;
 3. biznesplan w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną na płycie CD zawierającej wersję w formacie*.doc i *.pdf (załącznik nr 2 Regulaminu);
 4. oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (załącznik nr 5 Regulaminu) oraz oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis (załącznik nr 5.1 Regulaminu) (dotyczy wszystkich osób)
 5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r., poz. 1543). (załącznik nr 6 Regulaminu);

 

UWAGA!!!

Wersja papierowa wniosku z kompletem załączników powinna być złożona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem lub 2 oryginały) opatrzonych czytelnymi podpisami Uczestnika projektu oraz parafkami na każdej ze stron.

 

W przypadku, gdy niektóre z załączników wskazanych w ramach wsparcia pomostowego zostały przedłożone przez uczestnika projektu na etapie wnioskowania o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej, nie ma obowiązku składania ich ponownie. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy na skutek zaistniałych zmian konieczne jest dokonanie przez uczestnika projektu aktualizacji złożonych załączników.

PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

NA ETAPIE UBIEGANIA SIĘ O PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

Komplet dokumentów, jakie Uczestnik projektu powinien złożyć ubiegając się o przedłużone wsparcie pomostowe finansowe obejmuje:

 1. Wniosek o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego finansowego (załącznik
  nr 7 Regulaminu)
 2. zaświadczenie/oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne
  i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (załącznik nr 14 Regulaminu),
 3. sprawozdanie finansowe – bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał lub uproszczone sprawozdanie finansowe – uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał, aktualny – ostatni złożony przez wnioskodawcę PIT/CIT, w celu umożliwienia oceny sytuacji finansowej Uczestnika projektu,
 4. oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (załącznik nr 5 Regulaminu)
  oraz oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis (załącznik nr 5.1 Regulaminu) (dotyczy wszystkich osób)
 5. formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis minimis (zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r., poz. 1543) (załącznik nr 6 Regulaminu).

Wersja papierowa wniosku z kompletem załączników powinna być złożona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem lub 2 oryginały) opatrzonych czytelnymi podpisami Uczestnika projektu oraz parafkami na każdej ze stron

WARUNKI PODPISANIA UMOWY

WARUNKI PODPISANIA UMOWY

Warunkiem podpisania Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej
na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest
złożenie przez uczestnika projektu następujących załączników:

 1. wpisu do KRS lub innego właściwego rejestru,
 2. kopii nadania numeru REGON uczestnikowi projektu,
 3. kopii aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS, ZUA, ZUS ZFA/ZPA)/ KRUS,
 4. zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo – finansowego podejmowanej działalności,
 5. oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach RPO WP na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej,
 6. wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z załącznikami.
 7. oświadczenia o zgodzie na zaciągnięcie przez małżonka osób fizycznych zobowiązań wynikających z umowy o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej (jeśli dotyczy)

Załączniki takie jak: wpis do KRS lub innego właściwego rejestru, kopię nadania numeru REGON uczestnika projektu oraz kopię aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS, ZUA, ZUS ZFA/ZPA)/KRUS należy przedłożyć w przypadku, gdy nie stanowiły one załączników do wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Warunkiem wypłaty kwoty dotacji jest:

 1. uczestniczenie i ukończenie przez Uczestnika projektu bloku szkoleniowo-doradczego realizowanego przez Beneficjenta w ramach projektu,
 2. wniesienie przez Uczestnika projektu zabezpieczenia.